Filosofie, visie en doel

Doel : 

In de internationale markt hoog technologische houtskeletbouw systemen aanbieden aan concurrentiële prijzen voor industrie, schrijn en houtskeletbouwer en particulieren.  

Visie :

Houtskeletbouw zal evolueren gelijkaardig aan de markt van raamfabrikanten.  Van toeleverancier van profielen tot uiteindelijk volledig afgewerkte ramen met glas en toebehoren zullen HSB-fabrikaten de zelfde weg bewandelen.  Van toeleveren van op maat gezaagd hout met studies stabiliteit en planvorming.  Prefabricatie is een kwaliteitsnorm omdat plaatsing op de werf moet worden beperkt zodat weersinvloeden amper invloed uitoefen op de kwaliteit van het geleverde werk.  Tevens zal de normering en attestering van houtskeletbouwsystemen in de toekomst er voor zorgen dat HSB-fabrikanten een must zijn om voor te kiezen.  Het artisanaal karakter van HSB oplossingen zal langzaam aan op de achtergrond verdwijnen.  

Filosofie : 

Holistisch bouwen is alomvattend bouwen.  Ons doel is om te bouwen rekening houdend met alle facetten binnen het leven.  Hieronder vindt u een anagram van de verschillende facetten waar wij proberen mee rekening te houden.  Dit is geen model en wij blijven dus open en zoeken naar perfectie, een continue verbetering.  Mocht u hier een bijdrage wensen te doen bent u zeer welkom om met ons contact op te nemen. 

De facetten die we hier naar voor schuiven zijn onderling nauw met elkaar verbonden.  Met elke keuze binnen één facet zullen we automatisch andere  facetten beïnvloeden.  Het is dus een evenwichtsoefening om de ‘gulden snede’ terug te vinden binnen het totaalconcept van een gebouw. 

Een voorbeeld van een veel gemaakte keuze is de dikte en soort van isolatie.  Hoe meer u isoleert, hoe duurder het wordt. Daarmee beïnvloedt u dus de economische factor. Echter zal u hierdoor minder verbruiken waardoor u ook de ecologische factor beïnvloedt.  U zal dan ook iets meer energie-onafhankelijk worden.  Kiest u voor glas- of steenwol of voor houtwol?  Hier gaat u de duurzaamheid, de economische kost, de ecologische factor alsook de energie-onafhankelijkef actor mee beïnvloeden.  U zal met houtwol beter beschermt zijn tegen de warmte in de zomer en energie-onafhankelijker worden (geen verbruik van airco), als economisch niet hoeven te investeren in airco, op  ecologisch gebied een hoge meerwaarde genereren, energetisch ten overstaan van het bio-organisme een zeer aangenaam binnenklimaat realiseren, enz... .  Dit is een voorbeeld van hoe enkel en alleen isolatie op verschillende facetten zijn invloed zal uitoefenen. 

Een korte beschrijving van de verschillende facetten

Het energetische facet bestaat uit verschillende factoren.  Enerzijds kennen we de energiebehoefte voor de nutsvoorzieningen zoals verwarming, warmwaterproductie, elektriciteitsproductie, drinkwater en/of waterrecuperatie en -zuivering, afvoerbeheer.  Voor al deze nutsvoorzieningen betalen we reeds of zullen we later moeten betalen.  Anderzijds kennen we ook de energetische factor op vlak van elektromagnetisch spectrum.  In welke klasse vallen de materialen?  Stralen ze radioactiviteit uit of zijn ze bevorderlijk voor het welzijn van ons bio-organisme?  Dit facet wordt spijtig genoeg nog te weinig genormeerd en onderzocht in de bouwsector.  Asbest is een gekend voorbeeld van een te vermijden materiaal.  Evengoed zouden we glaswol in dit rijtje kunnen plaatsen.  We moeten namelijk niet allen kijken naar de leefsituatie nadat het gebouw is afgewerkt, maar ook naar de productiesituatie, waar de arbeiders met deze producten moeten werken.  Polyurethaan isolatiemateriaal kent ook zeer schadelijke stoffen.  Naast de materiaalkeuze met zijn elektromagnetisch spectrum zouden we ook het "Feng Shui of Vastu gehalte" van het gebouw in acht kunnen nemen. 
Het energetisch facet is dus tweeledig : enerzijds het gezondheidbehoedend en anderzijds het energiebezuinigend aspect. 

Het economische facet is evident.  U kan zich een heel mooi huis voorstellen waar alle facetten perfect in vertegenwoordigd zijn, echter als het niet betaalbaar is kan er ook niet gebouwd worden.  Het holistisch karakter van dan uit elkaar.  Hiervoor zoeken wij continu binnen PxP Projects naar optimalisatie van verschillende systemen in het grotere geheel.  Door afmetingen van de verschillende materialen op elkaar af te stellen kunnen we sneller, efficiënter en kosten reducerend werken.  Door de hoge graad aan voorbereiding en planstudie is houtskeletbouw een zeer aangewezen bouwmethode binnen ons holistisch bouwmodel.

Het ecologische facet is zeer belangrijk.  Nochtans wordt dit aspect nog steeds vaak als ‘minder relevant’ in vergelijking met de andere facetten beschouwd. Als u ecologisch bouwt genereert u daar  onmiddellijk een meerwaarde mee voor uzelf en uw medebewoners.  Hoe?  Omdat u als bio-organisme  automatisch beïnvloed wordt door uw omgeving met uiteindelijk als resultaat ziekte en bewustzijnsvernauwing.  Dit zal uw economische factor ook, secundair weliswaar, negatief beïnvloeden. 

Een veel voorkomende misconceptie is dat ecologisch verantwoorde keuzes altijd economisch duur zijn. Dit hoeft niet zo te zijn.  De juiste keuzes kunnen het ecologische én het economische facet juist in de hand werken.
Met andere woorden, als er geen energetische meerwaarde op het vlak van het bio-organisme is doordat initieel op de ecologische factor wordt bespaard om economische redenen, krijgt men een negatieve spiraal in het anagram.  Het evenwicht wordt verstoord en dat heeft onmiddellijke gevolgen voor het systeem. 

Een mooi voorbeeld is hiervan het massief-passief verhaal.  PUR-isolatieplaten worden in twee lagen aangebracht rond een goed isolerende snelbouwsteen - de porotonsteen.  De platen zijn verpakt in aluminium folie en dicht getapet aan de buitenkant.  De giftige gassen die nog vrijkomen kunnen enkel het gebouw intrekken met allerlei biologisch kwaaltjes tot gevolg.  Tevens heeft aluminium een sterk verstorend effect op energiestromingen. Vaak genereert dit ook een kooi van Faraday, waardoor gsm-ontvangsten wegvallen, maar waar ook alle andere elektromagnetische (kosmische) velden door verstoord geraken.  Het ecologische aspect valt weg en de balans in ons holistisch bouwprincipe is zoek. 

Het energie-onafhankelijke facet hangt tegenwoordig sterk samen de het economische facet.  U denkt toch ook verder dan de initiële investering.  Hoeveel zal de kost zijn voor het onderhouden de nutsvoorzieningen nadat het gebouw er staat?   Zonnepanelen, windmolentjes, energiepompen zijn maar enkele voorbeelden waar reeds in de eerste fase van bouwdoelstellingen en eisen wordt aan gedacht.  Gezien onze maatschappij er nu heeft voor gekozen om de natuurlijke bronnen van energie te laten exploiteren door commercieel ingestelde bedrijven zullen we meer en meer persoonlijk moeten investeren in energie-onafhankelijke bronnen en optimaliserende keuzes moeten maken.  Zo niet zou uw gezonde economisch situatie in de toekomst wel eens kunnen ontwricht worden door deze multinationals (wij verstaan hieronder ook de intercommunales). 

Het duurzame facet spreekt over de tijd dat een gebouw meegaat.  Uw investering moet gezien worden op lange termijn. De kwaliteit van het gebouw moet hoog zijn, zodat het aan de grillen van de natuur weerstand kan bieden over een langere periode.  Tevens moet het (indien de situatie van de gebruikers verandert) gemakkelijk en duurzaam kunnen verbouwd worden.  Hier is onder andere het "cradle to cradle" principe niet onbelangrijk. 

Het spirituele facet raakt ‘de ziel’ van het gebouw.  Feng Shui (China) of Vastu Architectuur komende uit de Veda (India), leert ons hoe de omgeving het geluk kan beïnvloeden en is verweven met alle facetten van ons holistisch model. Geluk als doel voor de mens en zijn omgeving is de parameter van dit facet.